ارتباطات

HR

Tel: +995 32 220 07 01 (internal #335)
E-mail: HRTbilisiVacancy@ShangriLa.ge

خدمات مطبوعات

لاورنتی گوبین
E-mail: Gubin@StormBV.com

مخاطب

Tel: +995 32 220 07 01
E-mail: Info@ShangriLa.ge

نشانی

سمت راست رودخانه متکواری
نزدیک پل صلح
تفلیس، ۰۱۰۵، گرجستان