ارتباطات

مخاطب

Tel: +995 32 220 07 01
E-mail: Info@ShangriLa.ge

نشانی

سمت راست رودخانه متکواری
نزدیک پل صلح
تفلیس، ۰۱۰۵، گرجستان