اخبار

CovidGreenPass.jpg

قوانین جدید برای بازدیدکنندگان: از ۱ دسامبر ۲۰۲۱ هنگام ورود به کازینو “ پاسپورت سبز کووید مورد نیاز است


30-11-2021

پاسپورت سبز کوید هنگام ورود به کازینو باید در  اپلیکشن موبایل ، عکس یا پرینت کی یو ار کد نشان داده شود،

اگر پاسپورت سبز به همراه ندارید ، انجام تست فوری کوید در پذیرش کازینو اجباریست .

با توجه به دستور مرکز ملی کنترل بیماری و سلامت عمومی گرجستان از تاریخ ۰۱.۱۲.۲۰۲۱  هر مراجعه کننده باید پاسپورت سبز کوید ۱۹ خود را هنگام ورود به کازینو نشان دهد. 

گواهی حاوی اطلاعاتی در مورد :

۱.واکسیناسیون

۲.تست پی سی ار ( معتبر در ۷۲ ساعت گذشته )

۳.تست فوری ( معتبر در ۲۴ ساعت گذشته )

۴.سابقه ی بیماری کوید

توسط موبایل اپلیکشن ، عکس یا پرینت کی یو ار کد دار .

اگر مراجعه کننده پاسپورت سبز نداشته باشد، تست فوری در پذیرش کازینو باید انجام شود .

به عقب